Condicions d'Ús

 

Condicions generals per a la contractació de compraecologic.com

Els productes de la nostra botiga virtual van destinats a consumidors finals, en el sentit establert per la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i pel consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client ha d'estar legalment autoritzat per actuar, sempre que estiguin inclosos en l'àmbit d'activitats del servei de compra.

En virtut del que s’expressa anteriorment queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través del nostre servei de compra.

La utilització dels serveis o la contractació de productes o serveis en www.compraecologic.com suposa l'acceptació de les següents condicions generals:

1.- Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació

Mitjançant l'acceptació del present contracte, vostè declara:

a) que és una persona major d'edat i disposa de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals i de compra en contractar amb Compraecologic.com i ha d'acceptar de forma expressa i sense excepcions, que l'accés al servei de compra i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat.

b) que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals (d'ara endavant, "les Condicions Generals"), regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris-clients (d'ara endavant, "els Clients") de la pàgina Web de serveis jurídics situada en la url propietat de Compraecologic.com (d'ara endavant "www.compraecologic.com"). Els Clients accepten les Condicions Generals des de l'instant que utilitzin o contractin el servei o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients. www.compraecologic.com posa a la disposició d'aquests, l'adreça d'e-mail info@ecoshop-online.com, perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

2.- Normes aplicables

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Si vostè resideix fora d'Espanya i en virtut de la seva legislació no fos aplicable la Legislació espanyola, vostè no pot contractar els serveis o productes de www.compraecologic.com.

3.- Modificació de les Condicions Generals

www.compraecologic.com podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients amb antelació suficient, amb la finalitat de millorar els serveis i productes oferts a través de www.compraecologic.com. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de www.compraecologic.com, s'entendrà per compliment dit deure notificació.

En tot cas, abans d'utilitzar els serveis o contractar productes, es posaran consultar les Condicions Generals.

4. - Servei de lliurament.

COMPRAECOLOGIC lliurament les comandes en efectuades a través del web a qualsevol adreça de Catalunya mitjançant el servei "Agència de transport". Si bé també posa a disposició dels seus clients l'opció de recollir en les seves instal · lacions de Montmeló, Barcelona.

El lliurament a l'adreça establerta pel client s'efectua mitjançant transportista designat per COMPRAECOLOGIC. El termini de lliurament és de 24/48 hores de dies laborables des de la formalització de la comanda en els casos de pagament per targeta de crèdit, en els casos de transferència bancària el termini de 24/48 hores de dies laborables s'inicia a partir de la recepció de l'import en el nostre banc.

El servei de "Agència de transport" és gratuït per a comandes d'import superior a 50 €, per a comandes que no arribin a aquest import el cost és de 7,26 € IVA inclòs.

5. - Dret de desistiment

5a Informació sobre el dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del contracte corresponent a qualsevol compra efectuada a la nostra botiga en línia en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori (3). Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

5.b Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en la que se'ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Haurà vostè retornar o lliurar directament els béns a Ecoshop Online SL, Carrer 1 de maig, 17-08160 Montmeló, Barcelona, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

5.c Excepcions al dret de desistiment.

Per motius higiènics, queden exceptuats d'aquest dret de desistiment dels productes d'alimentació.

6. - Propietat intel · lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel · lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel · lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador no autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel · lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel · lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@ecoshop-online.com

7. - Ús del servei i responsabilitats

COMPRAECOLOGIC no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la indisponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

COMPRAECOLOGIC no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta.

El client manifesta que coneix que la informació facilitada pro COMPRAECOLOGIC a través dels seus serveis, no té caràcter legal i únicament s'ofereix a efectes informatius.

El servei de consultes, s'ofereix a efectes informatius i té de forma expressa efectes limitats ja que no es revisen documents que puguin ser rellevants o no es disposa d'informació completa en cap cas, de manera que és una opinió limitada sotmesa a millor dret. En tots els casos es recomana que acudeixi a un advocat per prendre qualsevol decisió amb implicacions econòmiques.

L'oferta dels productes de COMPRAECOLOGIC té validesa indefinida podent ser modificada, rectificada o cancel · lada sense previ avís als usuaris i consumidors habituals o eventuals.

La responsabilitat civil de COMPRAECOLOGIC pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a COMPRAECOLOGIC per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits en aquesta COMPRAECOLOGIC, així com possibles errors, lentitud d'accés o errors en l'accés a la pàgina web, incloent pèrdues de dades, o un altre tipus d'informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a COMPRAECOLOGIC.

8. - Privacitat i Protecció de Dades Personals,

COMPRAECOLOGIC posa en el seu necessari coneixement seva política de privacitat i protecció de dades en apartat independent "avís legal".

9. - Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

10. - Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o trameses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

11. - Nul · litat i ineficàcia de les Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul · la o ineficaç, aquesta nul · litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.